Cisternkontroll - vanliga frågor

Lagkrav på att besiktiga min oljetank?

Kommunens miljöförvaltning är tillsynsmyndighet och kan bistå med information om vad som gäller för precis din oljetank.

Naturvårdsverket och MSB har tagit fram föreskrifter för cisterner och det är du som cisternägare som har ansvar för att de följs. Nuvarande regler hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Föreskrifterna reviderades i december 2006 genom NFS 2006:16 och i juni 2009 genom NFS 2009:3.

När ska jag besiktiga min oljetank?

Man talar om två typer av cisterner. K-cistern och S-cistern. K står för korrosionsskyddad och S står för stålcistern (det finns S-cisterner med korrosionsskydd). För att en tank eller cistern skall kunna klassas som K-cistern måste det finnas en certifiering eller typgodkännande. Kontrollintervaller: 
Återkommande kontroll

  • K-cisterner vart 12:e år om myndigheterna ej kräver tätare kontroll. 
  • S-cistern vart 6:e år om myndigheterna ej kräver tätare kontroll. 
  • Inom vattenskyddsområde gäller skärpta regler. 12, 6 eller 3 års intervall beroende på cistern och utrustning. 


Nytillverkade cisterner skall tillverkningskontrolleras före installation.

När du ställer upp en ny cistern skall den installationskontrolleras före användning.

Vid flytt eller ändring av cistern skall det göras en revisionskontroll

 

Hur ofta måste jag kontrollera cisternen?

Grundregeln säger att en kontroll/besiktning ska ske var sjätte år. Vad som kan förändra detta är om cisternen står i ett skyddsområde för vattentäckt (vattenskyddsområde) eller cisternens övriga fysiska egenskaper. Det är alltid hela systemets sköraste del som bestämmer intervallet för när cisternen måste besiktigas. Tänk på respektive kommuns miljöförvaltning är tillsynsmyndighet och alltid kan ge dig rätt svar för den specifika cistern. Hur går besiktningen till?

Cisternkontrollen består av en rengörings- och en kontrollprocess. Det innebär att vi suger ur den olja som finns i tanken för att sedan gå in och utföra rengöringen och kontrollera om det finns några rostbildningar eller sprickor i tanken. När det är säkerställt att tanken är i gott skick pumpas oljan tillbaka och det är fritt fram att använda tanken. Under tiden framställer vi en kontrollrapport som vi skickar till dig när den är klar.

 

Gör en förfrågan hos oss

Tankrengöring/slamsugning »

 

 

Fråga våra experter

Kontakta vår kundtjänst»

Kundtjänst cisternkontroll